Staničné zabezpečovacie zariadenie - Trenčianska Turná

16.6.2008 8:00 Djexpres

Staničné zabezpečovacie zariadenie - Trenčianska Turná

V dnešnej reportáži o zabezpečovacích zariadeniach sa budeme venovať staničnému zabezpečovaciemu zariadeniu mechanickému, ktoré je doplnené svetelnými vchodovými návestidlami. Jedná sa o nesamostatnú železničnú stanicu Trenčianska Turná, ktorá leží na trati 143, Trenčín - Chynorany. Mechanické zabezpečovacie zariadenie patrí do 1. kategórie podľa druhu zabezpečenia, ide teda o najmenej zabezpečený systém, kde hlavnú úlohu zohráva zodpovednosť a konanie dopravných zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na výkone dopravnej služby na tomto zariadení. Zariadenie nemá kontrolu voľnosti jazdnej cesty, vylúčenie súčasne zakázaných jazdných ciest a tiež závislosť od polohy výhybiek a výkoľajok.

 

žst. Trenčianska Turná

 
Všeobecné informácie:

- Železničná stanica Trenčianska Turná, leží v km 46,108 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate normálneho rozchodu č. 143 Trenčín - Chynorany, medzi stanicami Trenčín a Mníchova Lehota. Podľa povahy práce je stanicou, medziľahlou a zmiešanou. Stanica Trenčianska Turná je nesamostatnou stanicou, ktorá patrí pod stanicu Trenčín, kde je aj sídlo prednostu. K stanici sú prilahlé dve zastávky: V medzistaničnom úseku Trenčín - Trenčianska Turná sa v km 49,450 nachádza frekventovaná zastávka Trenčín predmestie, ktorá leží v centre mesta Trenčín, má vybudované vyvýšené nástupište. V súčastnosti sa v tejto zastávke už nepredávajú cestovné lístky. Ďalšia zastávka sa nachádza v medzistaničnom úseku Trenčianska Turná - Mníchova Lehota, konkrétne sa jedná o zastávku Soblahov, ktorá leží v kilometri 42,516, má vybudované jedno nástupište zo sypaného štrku. Frekvencia cestujúcich v tejto zastávke je v súčasnosti mizivá. V stanici sa nachadzajú stanovište výhybkára č. I. na zhlaví od Trenčína a stanovište II. na zhlaví od Mníchovej Lehoty, ktoré sa v dnešnej dobe kvôli nízkej frekvencii vlakov a takmer žiadnemu križovaniu nepoužívajú. V prípade potreby posunu manipulačného vlaku v stanici, ktorý zvykne zo stanice odoberať vozne ložené drevom, vedúci posunu vyžiada od výpravcu súhlas na posunovanie vo vhodnej časovej medzere, medzi vlakmi osobnej dopravy, obdrží kľúče od potrebných výmenových zámkov a  podľa potreby ručne prestavuje výmeny posunujúcemu dielu. Po skončení posunu prestaví všetky výmeny do základnej polohy a vráti výpravcovi kľúče. Stanica má tri dopravné koľaje a dve manipulačné.


Zabezpečovacie zariadenie v stanici:

- V stanici je staničné zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie, mechanické (skrinka s kľúčami), s výhybkami a výkoľajkami prestavovanými ručne. Svetelné vchodové návestidlá "L" od Trenčína a "S" od Mníchovej Lehoty, sú obsluhované v závislosti od priecestného zabezpečovacieho zariadenia mechanického z indikačnej dosky. Indikačná doska indikácie a obsluhy návestidiel je pri vchode do stanice viazaná na elektromagnetickú zámku v ktorej musí byť pri stavaní návestneho znaku na návesť dovolujúcu jazdu zastoknutý kľúč, od zariadenia na obsluhu mechanických závor, ktoré musia byť v čase jazdy vlaku uzavreté. Zariadenie nedovoľuje súčasné vchody z oboch smerov do stanice.

Zabezpečovacie zariadenie na trati:

- V priľahlom medzistaničnom úseku Trenčianska Turná - Trenčín a Trenčianska Turná - Mníchova Lehota je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie - telefonické dorozumievanie. Bezpečnosť dopravy tak ostáva čisto len na výpravcoch, ktorí sú zodpovední za to, aby do jedného traťového úseku nedovolili jazdu viac ako jedného vlaku. 


Dopravná kancelária - skrinka s kľúčami:


Najstarší typ zabezpečovacieho zariadenia - mechanika, skrinka s kľúčami od výhybiek a výkoľajok.

 
Indikačná doska obsluhy vchodových návestidiel vľavo, výpravca otvára skrinku s kľúčami vpravo.

Priecestné zabezpečovacie zariadenie mechanické:

  
Obsluha závor priecestia, pomocou drátovodového zariadenia závislého od postavenia vchodovej cesty.


Priecestné zabezpečovacie zariadenie mechanické (s vyzváňacím zvonkom).

 

Stanovištia výhybkárov:

 
Teraz už opustené stanovištia výhybkárov stanice Trenčianska Turná. St I. vľavo a St II. vpravo s posunujúcim dielom.

Zhlavia stanice:

 
Pohľad na trenčianske zhlavie stanice Trenčianska Turná.

 
Pohľad na mníchovo lehotské zhlavie stanice Trenčianska Turná.

Návestidlá:

V stanici sa nachádzajú svetelné vchodové návestidlá "L" od Trenčína a "S" od Mníchovej Lehoty, ktoré majú samostatné predzvesti "PrL" od Trenčína a "PrS" od Mníchovej Lehoty. Keďže sa jedná o mechanické zabezpečovacie zariadenie s ručne prestavovanými výmenami, ktorých zabezpečenie je 1. kategórie, pričom maximálna rýchlosť jazdy vlaku cez takéto výmeny je 40km/h proti hrotu a 60km/h po hrote, nie je vytvorená závislosť medzi postavením výmen a návestným znakom dovolujúcim jazdu. V tomto prípade sú použité trojznaké vchodové návestidlá AŽD, na ktorých je možné rozsvietiť znaky: návesť 1,"stoj",  návesť 3, "voľno " a  návesť 38, "opatrne na privolávaciu návesť". Stanica Trenčianska Turná nemá odchodové ani zriaďovacie návestidlá!.

                        
        
  Predzvesť "PrL" od Trenčína                             Vchodové návestidlo "L" od Trenčína   

                      
        
 
Predzvesť "PrS" od Mn. Lehoty                         Vchodové návestidlo "S" od Mn. Lehoty    


Princíp obsluhy zabezpečovacieho zariadenia:

Výpravca určí vchodovú koľaj pre vlak, ktorý je na ceste do tejto stanice. Skontroluje v skrinke s kľúčami od výmenových zámkov podľa pravítka či súhlasia pre zamýšlanú vlakovú cestu všetky kľúče, ktoré sú znázornené na pravítku danej vlakovej cesty. Zistí voľnosť vlakovej cesty, zamýšlanej koľaje pre vchod vlaku. Uzatvorí mechanické závory priecestia kľukou tohto zariadenia, vytiahne z neho závislostný kľúč elektromagnetickej zámky, ktorý si so sebou zoberie do dopravnej kancelárie. Zastokne závislostný kľúč do elektromagnetickej zámky na indikačnej doske, ktorá kontroluje uzavretie priecestia pri stavaní vchodového návestidla na návesť dovoľujúcu jazdu. (Bez tohto kľúča nie je možné postaviť návesť dovoľujúcu jazdu na vchodových návestidlách, kľúč je možné z PZM zariadenia vytiahnúť až po tom, ako bude priecestie uzavreté). Nalseduje postavenie vchodového návestidla na návesť dovoľujúcu jazdu. Výpravca na indikačnej doske preloží radič stavania návestidiel k vchodovému návestidlo "L" alebo "S" v závislosti od toho, z ktorého smeru stavia vlakovú cestu. Po prestavení radiča k zamýšlanému návestidlu rozsvieti toto návestidlo na návesť dovolujúcu jazdu tlačidlom "vchod" pre daný smer jazdy vlaku. Keďže stanica nemá odchodové návestidlá vodič HDV môže zo stanice odísť až po tom, ako obdrží od výpravcu návesť 115, "Odchod". V prípade stavania odchodovej cesty v smere do Trenčína, výpravca zodpovedá za to, aby boli závory PZM uzavreté, keďže nie je možné bez odchodových návestidiel spraviť závislosť na tomto zariadení.

Personál obsluhujúci zab.zar.:

  
Výpravca Juraj zapisuje do elektronického dopravného denníka, na vedľajšej foto výpravca Radovan po obslúžení PZM.

Upozornenie: Všetky fotografie a materiály v tejto reportáži sú použité s platným povolením!

Galéria

Súvisiace trate