Trenčín most cez Váh - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Trenčín most cez Váh

Most sa nachádza na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati ŽSR číslo 120 Bratislava - Žilina. Umiestnený je medzi ŽST Trenčín a ŽST Zlatovce.

História

V roku 1883 bol ponad rieku Váh postavený železničný most. Most postavil stavebný podnik Hügel, Sager a spol. Konštrukcia mosta bola oceľová, priehradová, poloparabolická, celkového rozpätia 4 x 60,20 m.
Po zdvojkoľajnení úseku (1907) bol na spoločných oporách a podperách postavený aj v druhej koľaji most rovnakej konštrukcie.

Poškodenie mostov koncom 2. svetovej vojny

Koncom 2.sv.vojny boli poškodené opory i čiastočne posledný pilier obidvoch mostov. Výbuch leteckých bômb spôsobil, že oceľové konštrukcie sa vo všetkých poliach zrútili do riečiska. Okrem toho sa vysunuli z osy mosta a naklonili sa naprieč.
Práce na rekonštrukcii začali koncom mája 1945. Stavebné práce boli zadané firme Tatra, rozobratie a oprava oceľových konštrukcii mostárni Vítkovických železiarní. Najskôr bol provizórne opravený a do zjazdného stavu uvedený most v ľavej koľaji. Konštrukcia mosta bola zdvihnutá hydraulickými zdvihákmi. Porušené časti oceľovej konštrukcie boli zosilnené drevenými trámcami. Potom boli vymurované opory a zničená časť prvého poľa nahradená oceľovým provizóriom. Zaťažkávacia skúška sa uskutočnila 14.8.1945.
Stará, slabšia konštrukcia pravého mosta sa nehodila k oprave. Rozhodnuté bolo, že konštrukcia bude zdvihnutá, rozrezaná a odstránená a do koľaje sa vloží nová konštrukcia. Novú konštrukciu postavila mostáreň Vítkovice v 1946 a dodnes sa nachádza v koľaji č.1.

Nový most v km 122,914

Staršia konštrukcia v ľavej koľaji už v 60-tych rokoch nevyhovovala únosnosťou, priestorovo ani technickým stavom, pre ktorý sa musela obmedziť rýchlosť dopravy na moste. Preto sa v 1966 začala projektová príprava komplexnej rekonštrukcie mosta v koľaji č.2. Tvar novej konštrukcie sa musel prispôsobiť konštrukcii v prvej koľaji a vyhovieť budúcej elektrifikácii trate Bratislava - Púchov. Prípravné práce na rekonštrukcii začali v 1982. Hrubé práce sa uskutočnili počas platnosti GVD 1983/84 a vyžadovali dlhodobú výluku druhej traťovej koľaje.
Nová konštrukcia je riešená ako sústava jednoduchých nosníkov s rozpätiami 4 x 61,62 m s priehradovými hlavnými nosníkmi kosouhlej sústavy s podružnými zvislicami. Na vonkajšej strane hlavných nosníkov je z ľavej strany umiestnená lávka pre peších šírky 2,0 m.
Hmotnosť 4 konštrukcii je po 320 t. Osobitosťou mosta je, že naň priamo v mostárni upevnili mostovku. Ďalšou osobitosťou sú hlavné nosníky, spájané vysokopevnostnými skrutkami. Na doskovej dolnej mostovke sú priamo upevnené koľajnice.
Mostnú konštrukciu vyprojektovali a vyrobili v mostárni VSŽ Košice v 1981 až 1983. Vyšším dodávateľom rekonštrukcie bol Mostný obvod Bratislava. Na výmene sa zúčastnili aj pracovníci Železničného vojska, Hutních montáží Ostrava, Vítkovických železiarní K.Gottwalda, Spojstavu Bernolákovo a iných. Hodnota nového mosta bola asi 40 mil. Kčs. Most bol uvedený do prevádzky 25.5.1984.

Budúcnosť mostov v km 122,914

V súvislosti s výstavbou koridoru bude most opustený. Železné konštrukcie nebudú odstránené. Most sa má stať mostom pre peších. Úpravy mosta majú byť vykonané tak, aby v prípade kritických situácií bolo ho možné použiť aj pre automobilovú dopravu. Jeho súčasné návrhy sú vo fáze vízie – výsledný vzhľad bude určený na základe výberu z viacerých variant.

Miroslav Kožuch

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu