Bratislava - Rača - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Otvorenie objektu:

04.10.1840

Koľaje v objekte

Dopravné: 13    Manipulačné: 5   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Mestská hromadná doprava, Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Bratislava - Rača

ŽST sa nachádza na dvojkoľajnej a elektrifikovanej trati ŽSR 120 Bratislava - Žilina.
Vznik ŽST sa datuje do roku 1840 so vznikom konskej železnice Bratislava - Trnava.

2.2.1883 bola otvorená spojka medzi dnešnou bratislavskou hlavnou stanicou a Račou, ktorá ležala približne v mieste dnes existujúcej trate Bratislava hl. – Bratislava - Rača, t.j. na strane karpatského úbočia. V tom istom roku bola na už dávnejšie jestvujúcej spojke Rača – Vajnory dobudovaná veľká zriaďovacia stanica (dnes Bratislava - východ) s výhrevňou, umožňujúca oddeliť v bratislavskom uzle nákladnú a osobnú dopravu.

Dnes je ŽST ovládaná diaľkovo z Východnej stanice. Slúži poväčšinou na deponovanie súprav pre osobné vlaky. Je obsadená iba vonkajším výpravcom.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Bratislava Rača leží v km 7,407 dvojkoľajnej trate Púchov – Bratislava hlavná stanica. Je stanicou nesamostatnou, pridelenou k stanici Bratislava východ
· odbočnou pre trať
- Bratislava Rača – Bratislava východ
- Bratislava Rača – Odbočka Vinohrady – Odbočka Močiar
- Bratislava Rača – Odbočka Vinohrady – Bratislava predmestie
· vykonávajúcou povinnosti dispozičnej stanice Bratislava východ pre trať
- Bratislava Rača – Kúty
- Bratislava Rača – Odbočka Vinohrady – Bratislava predmestie
· Bratislava Rača - Odbočka Vinohrady – Odbočka Močiar – Bratislava Vajnory
· zmiešanou a medziľahlou podľa povahy práce

Rozčlenenie stanice
Je samostatným dopravným, ako i samostatným tarifným bodom. Tvorí jeden spoločný obvod pre osobnú i nákladnú dopravu, ktorý pozostáva:
- z koľají dopravných
- z koľají manipulačných
- z priestorov pre cestujúcich
- z priestorov VNVK

Styk dráh

V stanici je vlečka BEZ – transformátory, ktorá odbočuje z koľaje č. 17 výhybkou č. 15 a 21.

Hlásnice, hradlá, odbočky, vlečky a nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Odbočka Močiar leží v km 59,755 trate Szob MÁV - Bratislava hlavná stanica medzi stanicami Bratislava Vajnory – Bratislava hlavná stanica. Je pridelená ŽST Bratislava východ. Pre nástup a výstup zamestnancov ŽSR z osobných vlakov sú na odbočke vybudované dve úrovňové nástupištia typu Tischer a to pri koľaji číslo 1 v dĺžke 25 metrov a pri koľaji číslo 2 v dĺžke 26 metrov. Pri každom nástupišti sú zabudované po 2 kusy parkových osvetľovacích stožiarov. 
Odbočka Vinohrady leží v km 5,726 trate Púchov – Bratislava hlavná stanica medzi stanicami Bratislava Rača – Bratislava hlavná stanica. Je pridelená stanici Bratislava východ.
Zastávka Bratislava Vinohrady leží v km 58,957 medzi stanicami Bratislava Vajnory – Bratislava hlavná stanica, pre trať Púchov – Bratislava hlavná stanica v km 4.300 medzi stanicami Bratislava Rača – Bratislava hlavná stanica. Administratívne a účtovne je pridelená ŽST Bratislava hlavná stanica. Zastávka má výpravné oprávnenie na prepravu cestujúcich. Pre každý smer vyššie uvedených tratí má vybudované kryté vyvýšené nástupištia. Nástupištia sú každé v dĺžke 25O metrov. Zastávka ma vybudovanú čakáreň, informačný systém INISS pre informovanie cestujúcich, hygienické zariadenia, výdajne cestovných lístkov, mimoúrovňové prístupy od zastávky mestskej dopravy, elektrický výťah pre imobilných cestujúcich. Je elektricky osvetlená.

Nástupištia

Pre nástup a výstup cestujúcich slúži jednostranné ostrovné nástupište č.1 pri koľaji 4a a ostrovné nástupište č. 2 pri koľajach 3 a 7. Nástupištia sú v dĺžke 250 metrov. Prechod pre cestujúcich na 2. nástupište je riešený podchodom a výťahmi situované na bratislavskej strane nástupišťa.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Stanica je vybavená zabezpečovacím zariadením 3. kategórie (SZZ typu ESA 11). Toto reléové zabezpečovacie zariadenie je diaľkovo obsluhované zo St. 5 DOZZ ŽST Bratislava východ. V prípade poruchy diaľkového ovládania je možné ho odovzdať na miestnu obsluhu. 

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Traťové zab. zariadenie pre všetky smery umožňuje jazdu vlakov proti správnemu smeru:
- Svätý Jur - Bratislava Rača - traťový súhlas, kde voľnosť traťovej koľaje sa zisťuje počítačmi náprav
- Bratislava Rača - Odbočka Vinohrady - traťový súhlas s kontrolou voľnosti trate, prenos návestných znakov pre zariadenie VZ
- Bratislava Rača - Bratislava východ - traťový súhlas s kontrolou voľnosti trate, prenos návestných znakov pre zariadenie VZ

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Rampy
Otvorená bočná rampa sa nachádza pri koľaji číslo 8a. Tá istá rampa je urobená aj ako čelná ku koľaji číslo 10. Povrch rampy je kamenná dlažba. Dĺžka bočnej rampy je 112,6 m, šírka rampy je 5,85. Prístup je zo strany od dopravnej kancelárie po schodoch. Slúži na nakládku, vykládku a aj prekládku tovaru. Je možné aj nakladanie ťažkej techniky.

Zložiská
Je vyhradené pri koľaji číslo 10. Slúži pre nakládku a vykládku tovaru podľa osobitných dohôd. Prístupová cesta je z mestskej komunikácie

Obec Rača

Rača bola do roku 1946 samostatnou obcou známou pod menom Račišdorf. Leží na východnom úpätí Malých karpát. Ako Villa Racha sa spomína už v roku 1237, no najstaršie dôkazy o osídlení pochádzajú už z konca 8. storočia. Pôvodnými obyvateľmi boli Slovania. Po vpáde Tatárov sem od 13. stor. prichádzajú nemeckí kolonisti, v 16. stor. zas Chorváti. Od roku 1647 má Rača výsady zemepanského mestečka. Rača má taktiež veľmi významné a bohaté vinohradnícke tradície, od 18. stor. ju charakterizuje červené víno Frankovka. Nachádzajú sa tu aj veľmi vzácne architektonické pamiatky.
Najvýznamnejšou z nich je katolícky farský kostol, ktorý sa spomína už v roku 1306 a budova fary, ktorá je situovaná pri kostole.

Mapy a nákresy

Galéria objektu