Telgárt

Železničná stanica Telgárt leží na trati ŽSR č. 173 Červená Skala - Margecany. Do GVD 1994 / 1995 mala názov Švermovo.
Poloha budovy: vpravo, v smere od Červenej Skaly

Železničná stanica Telgárt leží v km 87,098 jednokoľajnej trate Margecany – Banská Bystrica.

Je stanicou : nesamostatnou - pridelenou k ŽST Dobšinská Ľadová Jaskyňa zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam:

Zastávka Vernár - leží v km 78,390 medzi stanicami Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Telgárt. Pridelená je železničnej stanici Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Zastávka je neobsadená.
Zastávka Telgárt penzión - leží v km 85,424 medzi stanicami Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Telgárt. Pridelená je železničnej stanici Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Zastávka je neobsadená, elektricky osvetlená a má vyvýšené nástupište dlhé 60 m.

Nástupištia

Vyvýšené nástupište medzi koľajou číslo 1 - 2 je dlhé 180 m a medzi koľajou 2 - 4 je dlhé 135 m.
Staničenie začiatku nástupíšť – kilometer 87.000. Staničenie konca nástupíšť – kilometer 87.080
Prechody pre cestujúcich a prechody pre vozíky sú v úrovni koľají oproti dopravnej kancelárie v koľaji číslo 4,2.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Telgárt je zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie (TEST 10) so svetelnými vchodovými návestidlami, ručne stavanými výhybkami s reléovými závislosťami s použitím elektromagnetických zámok. Odchodové návestidlá sú svetelné pre každú dopravnú koľaj samostatné. Všetky hlavné návestidlá sú závislé na polohe výhybiek.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Telgárt je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné. V medzistaničnom úseku Telgárt – Červená Skala je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská:
Jedno skladisko sa nachádza na vyvýšenej rampe vedľa 4 koľaje.

Rampy:
V stanici je jedna otvorená bočná rampa. Dĺžka rampy je 60 m o celkovej ploche 300 m2. Rampa je umiestnená vedľa koľaje číslo 4. Prístup k rampe je z miestnej komunikácie.

Manipulačné priestory:

V železničnej stanici sa nachádzajú manipulačné priestory vedľa koľají číslo 4, ktoré slúžia pre nakládku a vykládku vozňových zásielok. Priestranstvo je spevnené, prístup je z miestnej komunikácie.

Obec Telgárt vznikla v prvej polovici 14. storočia pri prameni Hrona, na ceste s