Dobšinská Ľadová Jaskyňa

Žst. Dobšinská Ľadová Jaskyňa leži na neelektrifikovanej trati č. 173 (Margecany - Červená Skala) medzi žst. Telgárt a žst. Mlynky.

Železničná stanica Dobšinská Ľadová Jaskyňa leží v km 72.985 jednokoľajnej trate Margecany – Banská Bystrica.
Je stanicou : tretej kategórie, zmiešanou - podľa povahy práce, medziľahlou - po prevádzkovej stránke.

K železničnej stanici Dobšinská Ľadová Jaskyňa sú pridelené :
Nesamostatná stanica Nálepkovo
Nesamostatná stanica Hnilec
Nesamostatná stanica Mlynky
Nasamostatná stanica Telgárt

Rozčlenenie stanice

Nesamostatné ŽST Nálepkovo, Hnilec, Mlynky, Telgárt sú stanicami štvrtej kategórie podľa povahy práce zmiešané, po prevádzkovej stránke medziľahlé. 

Poradie jednotlivých dopravní a zastávok podľa TTP od začiatku trate :

Zastávka Dedinky - leží v km 65.561 medzi stanicami Mlynky – Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Pridelená je k železničnej stanici Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Zastávka je neobsadená, čakáreň je uzamknutá neprístupná
verejnosti. Elektricky osvetlená. Má vyvýšené nástupište typu „SUDOP“. Dĺžka nástupišťa je 165 metrov.
Zastávka Stratená – leží v km 69.881 medzi stanicami Mlynky – Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Pridelená je k železničnej stanici Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Zastávka je neobsadená. Čakáreň tvorí otvorený drevený prístrešok. Zastávka je elektricky osvetlená, osvetlenie je napojené na obec. Má vyvýšené nástupište typu „TISCHER“ s dĺžkou 170 metrov.
Zastávka Vernár - leží v km 78,390 medzi stanicami Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Telgárt. Pridelená je železničnej stanici Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Zastávka je neobsadená, elektricky osvetlená, osvetlenie je
napojené na obec. Má vyvýšené nástupište typu „TISCHER“ v dĺžke 52 metrov.
Zastávka Telgárt penzión - leží v km 85,424 medzi stanicami Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Telgárt. Pridelená je železničnej stanici Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Zastávka je neobsadená, elektricky osvetlená a má vyvýšené
nástupište dlhé 60 m typu „TISCHER“.

Miesta v stanici, kde nie je dodržaný voľný schodný a manipulačný priestor:
V stanici vľavo vedľa koľaje číslo 5 od koľajovej váhy po koniec nakladacej rampy. Vonkajšia hrana rampy je od osi piatej koľaje vzdialená na 1650 mm. V tomto priestore je nebezpečné sa vychyľovať z vozidiel, zdržiavať sa na
stúpadlách vozidiel a je zakázané otvárať bočné dvere vozidiel. Okrem uvedeného miesta je potrebné všeobecne dbať na opatrnosť pri stožiaroch návestidiel, výhybkových stojanoch, výhybkových návestidiel a nakládkovej
a vykládkovej rampy vedľa koľaje číslo 5 a 5a, v