Červená Skala

Žst. Červená Skala (okres Brezno) sa nachádza na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati č. 173 (Banská Bystrica - Margecany) a trati č. 172 (Banská Bystrica - Červená Skala). Zašlú slávu stanice pripomína torzo rušňového depa a rozsiahlé koľajisko.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Červená Skala leží v km 92,579 (od Margecian) / 39,049 (od odb. Brezno Halny) jednokoľajnej trate Margecany – Banská Bystrica.

Je nesamostatnou stanicou pridelenou ŽST Brezno.
Zmiešanou - podľa povahy práce
Medziľahlou - po prevádzkovej stránke

Styk dráh

Vlečka Píla Červená Skala odbočuje z koľaje číslo šesť, výhybkou číslo 7. Vlečka Lesy Slovenskej republiky Červená Skala odbočuje z vlečky Píla Červená Skala výhybkou číslo A1.

Nástupištia

Stanica má dve vyvýšené nástupištia vysypané štrkom pri koľaji číslo dva a tri dlhé 420 metrov. Medzi koľajou číslo 1 a 2 je vyvýšené nástupište dlhé 200 m. Staničenie začiatku nástupíšť – kilometer 39.100. Staničenie konca nástupíšť – kilometer 38.900. Prechody pre cestujúcich a prechody pre vozíky sú v úrovni koľají oproti dopravnej
kancelárie v koľaji číslo 4,2,1.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Červená Skala je zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie so svetelnými vchodovými návestidlami. Svetelné návestidlá nie sú závislé od výhybiek. Výhybky sú ručne prestavované, opatrené výmenovými zámkami.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Telgárt – Červená Skala je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.
V medzistaničnom úseku Červená Skala – Heľpa je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonický spôsob dorozumievania) obojsmerné.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská:
Jedno skladisko sa nachádza na vyvýšenej rampe vedľa 6 koľaje o ploche 30,5 m2.
Koľajové váhy:
Koľajová váha sa nachádza v šiestej koľaji.
Rampy:
V stanici je jedna otvorená bočná rampa. Dĺžka rampy je 50 m o celkovej ploche 300 m2. Rampa je umiestnená vedľa koľaje číslo 6. Prístup k rampe je z miestnej komunikácie.
Manipulačné priestory:
V železničnej stanici sa nachádzajú manipulačné priestory vedľa koľají číslo 4, 6, ktoré slúžia pre nakládku a vykládku vozňových zásielok. Priestranstvo je spevnené, prístup je z miestnej komunikácie.
Obrysnice:
vedľa koľajovej váhy na 6 koľaji je obrysnica s mierami I.
Mechanizačné zariadenie pre posun:
pri vyvýšenej rampe pre nakládku štrkov vedľa 4 koľaje j