Bratislava - Prístavný most

Most Hrdinov Dukly, Prístavný most

Nachádza sa na trati ŽSR 132 Bratislava - Rajka (MÁV), medzi ŽST Bratislava ÚNS a Bratislava Petržalka.  Most je poschodový. Na spodnom podlaží vedie železnica, na vrchnom štvorprúdová cesta.

O moste:

Nevyhovujúci stav Starého mosta na Šafárikovom námestí, ktorý slúžil cestnej a železničnej doprave a navyše úrovňové prejazdy železnice s mestskými komunikáciami viedli k presmerovaniu železnice z Ústrednej nákladnej stanice cez diaľnično-železničný most do Petržalky.

Generálnym projektantom stavby bol Dopravoprojekt Bratislava, vyšším dodávateľom Doprastav n.p. Bratislava. Na výstavbe sa zúčastnili aj Hutní montáže, k.p. Ostrava, Vítkovice, železárny a strojírny Klementa Gottwalda, k.p., Železničné staviteľstvo, n.p. Bratislava, Hydrostav, n.p. Bratislava a ďalších šesť organizácii. Prípravné práce začali v septembri 1977, hlavných stavebné práce v apríli 1978. V roku 1983 dali do prevádzky železničnú trať a v roku 1985 aj diaľnicu.

Diaľnično-železničný Most Hrdinov Dukly pozostáva z hlavného mostného objektu, diaľničných a železničných estakád, vjazdov a výjazdov, ako aj lávok pre chodcov a cyklistov.

Hlavný mostný objekt

Hlavný mostný objekt celkovej dĺžky 460,8 m má štyri polia s rozpätiami 102,4 + 204,8 + 64,0 + 89,6 = 460,8 m, preklenuje rieku Dunaj a vjazd do zimného prístavu. Jeho hmotnosť 12016,0 t, os priama, niveleta diaľnice a železnice na moste v zakružovacom oblúku r = 35000 m.
Hlavný mostný objekt tvorí dvojpodlažný, spojitý, priehradový, oceľový trám s troma hlavnými nosníkmi vysokými 14 m, osovej vzdialenosti 6,5 m. V hornej úrovni vedie štvorprúdová diaľnica šírky 26,5 m a revízne lávky 2 x 1,3 m, na dolnej dvojkoľajná, elektrifikovaná železničná trať so šírkou 6,50 m dimenzovaná na rýchlosť 80 km/h, lávky pre peších a cyklistov a inžinierske siete. Jeho spodná stavba tvorí päť masívnych pilierov, s výškou od 12 do 22 m, so šesťuholníkovým pôdorysom, smerom nahor sa kónicky rozširujúcim. Štyri pilire sú založené plošne s ochrannou podzemnou železobetónovou stenou, piaty pilier je založený na vŕtaných veľkopriemerových pilótach. Najnáročnejšie bolo založenie druhého piliera priamo v koryte Dunaja na umelom ostrove.
Prvé a tretie pole sa montovali na lešení, zvyšná časť letmo pomocou kolesových žeriavov upravených špeciálne pre tento prípad. Krajné tvoria spoločnú spodnú stavbu pre hlavný mostný objekt, ako aj pre priľahlé estakády. Oceľové konštrukcie mosta dodali Vítkovice, železárny a stojírny Klementa Gottwalda, k.p. a zmontovali Hutní montáže, k.p. Ostrava.
Železničná mostovka je klasickej konštrukcie, zložená z priečnik